I WONDER

1. You wanna be, You wanna be free again
You wanna fly, You wanna fly away from me
You wanna leave, You wanna leave me alone
Yes I wonder

2. You wanna win, You wanna win this game of love
You wanna fly, You wanna fly away from me
You wanna leave, You wanna leave it all behind
Yes I wonder Yes I …

R: I can´t get you, I can´t you out of – out of my my head
I can´t get you, I can´t you out of – out of my my head
Yes I wonder, Yes I wonder, Yes I wonder
Why you run away